Fundusze europejskie

Akademia Menadżera MŚP II – czym jest?

Akademia Menadżera MŚP II to  druga edycja projektu dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program dofinansowań startuje 1 sierpnia 2020 roku i potrwa do 31 sierpnia 2022 roku.

Akademia Menadżera MŚP PARP II obejmuje doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi w organizacji. Projekt realizowany jest w ramach usług dofinansowanych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych i działa na zasadzie refundacji.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Projekt Akademia Menadżera MŚP 2 obejmuje wszystkie województwa na terenie całego kraju. Ucieszy on szczególnie firmy z województwa mazowieckiego i pomorskiego, które to były wyłączone z dotychczasowego programu dofinansowań.

Jakie firmy mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach Akademii Menadżera MŚP 2 mogą uzyskać firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • Posiadają główną siedzibę na terenie Polski, potwierdzoną wpisem do CEiDG lub KRS
 • Należą do sektora MŚP* (mikro, małych i średnich firm)
 • Spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis (lub pomocy publicznej)
 • Zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia
 • Posiadają diagnozę potrzeb rozwojowych**, a w przypadku braku takiej diagnozy, deklarują gotowość do jej przygotowania (diagnoza również może być objęta dofinansowaniem)

*Definicja firmy z sektora MŚP

**Realizujemy również usługi w ramach Diagnozy Potrzeb Przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy.

Definicja MŚP

Kto może zostać uczestnikiem usług w ramach Akademii Menadżera MŚP 2 PARP?

Uczestnikiem projektu “Akademia Menadżera MŚP” mogą zostać:

 • Właściciele firm z sektora MŚP (w tym freelancerzy i osoby prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą)
 • Osoby pracujące na dowolnych stanowiskach kierowniczych
 • Osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają firmy, których pracownicy do tej pory nie korzystali z wsparcia na realizację usług rozwojowych oraz te, które korzystały ze wsparcia w ramach działania 2.2. POWER na opracowanie planu rozwoju firmy.

Jaka jest wartość dofinansowania w ramach Akademia Menadżera MŚP 2?

Łączna wartość projektu, to aż 50 700 000 złotych (w różnych makroregionach waha się od 9 do prawie 12 milionów złotych). Dofinansowanie będzie przyznawane do momentu zrekrutowania założonej liczby osób, lub do wyczerpania się środków w danym makroregionie.

Kwota dofinansowania uzależniona jest od województwa w ramach makroregionu, w którym znajduje się siedziba firmy oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie usług w ramach „Akademii Menadżera MŚP II” wynosi co do zasady 80% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Wiadomość ta ucieszy z pewnością małe i średnie firmy, które w dotychczasowych projektach miały niższy poziom dofinansowania. Dofinansowanie obejmuje również limit na osobę i na firmę. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki limit przysługuje Twojej firmie, skontaktuj się z nami a my sprawdzimy wszystkie możliwości i kwoty dofinansowania, jakie możesz uzyskać.

Sprawdź możliwość dofinansowania dla swojej firmy!

Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się o możliwości i limitach dofinansowania dla Twojej firmy. Zrobimy to BEZPŁATNIE i NIEZOBOWIĄZUJĄCOTwoje dane są bezpieczne i przechowujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Będą wykorzystane tylko w celu wykonania działań w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP”.

  Wybierz z listy wielkość firmy
  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting, na potrzeby obsługi dofinansowań, i zgodnie z polityką prywatności. W każdej chwili możesz poprosić o ich usunięcie.

  Na co można przeznaczyć środki w ramach Akademii Menadżera MŚP II?

  Środki w ramach Akademii Mendadżera MŚP 2 PARP można przeznaczyć na jeden z trzech podstawowych celów:

  1. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa, której celem jest określenie specyfiki prowadzonego biznesu oraz planów rozwojowych firmy.
  2. Diagnoza luk kompetencyjnych uczestników projektu (właścicieli, menadżerów, osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego), które będą podstawą do wyboru określonych usług rozwojowych w ramach Akademii Menadżera MŚP.
  3. Realizacja działań rozwojowych, na które składają się szkolenia i usługi doradcze w zakresie wybranych uniwersalnych kompetencji menadżerskich oraz wynikających z diagnozy potrzeb, w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym bądź wielu szkoleniach.

  Z etapu 1 i 2 zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy posiadają aktualną diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry, która ma być objęta dofinansowaniem. Diagnoza będzie weryfikowana przez Operatora na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

  Uniwersalne Kompetencje Menadżerskie – Przepis na Menadżera Jutra

  Kompetencje menadżerskie gwarancją sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Menadżer Jutra, to osoba która potrafi sprostać wymaganiom współczesnego świata i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w polskich organizacjach. Przepis na Menadżera Jutra, to indywidualna, skomponowana pod potrzeby firmy konfiguracja umiejętności kierowniczych i przywódczych.

  Uniwersalne Kompetencje Menadżerskie jest to opis zestawu kompetencji zarządczych (umiejętności, zachowań, cech) opracowany przez zespół ekspertów powołanych na potrzeby projektu „Akademia Menadżera MŚP II”. Szkolenia i doradztwo w ramach usług dofinansowanych powinny prowadzić do rozwinięcia wybranych umiejętności z tego zestawienia. Zostały one pogrupowane w 6 grup uniwersalnych kompetencji menadżerskich:

  • określanie celów i priorytetów
  • przedsiębiorczość
  • analiza strategiczna
  • kształtowanie wizerunku
  • innowacyjność
  • zarządzanie przedsiębiorstwem (obszar prawny i administracyjny)
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie jakością
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzanie procesami
  • rozwiązywanie problemów
  • podejmowanie decyzji
  • rozwiązywanie konfliktów
  • radzenie sobie ze stresem
  • orientacja na cel
  • inspirowanie i budowanie zaangażowania
  • budowanie relacji ze współpracownikami
  • kształtowanie kultury organizacyjnej
  • tworzenie i upowszechnianie wizji
  • wywieranie wpływu
  • etyczność i moralność
  • delegowanie zadań i uprawnień
  • motywowanie pracowników
  • rozwój pracowników
  • ocena pracowników
  • pozyskiwanie pracowników
  • negocjowanie
  • wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji
  • wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji
  • prezentacja
  • efektywna komunikacja

  Akademia Menadżera MŚP II – Operatorzy środków i limity

  Pula dofinansowania w każdym z regionów jest ograniczona do momentu zrekrutowania założonej liczby osób lub wyczerpania środków. W ramach „Akademii Menadżera MŚP PARP” można uzyskać dofinansowanie wyłącznie u Operatora właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Wsparciem można objąć również pracowników oddziałów lub filii przedsiębiorstwa spoza danego województwa, na terenie którego mieści się siedziba przedsiębiorcy.

  Województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

  Operator: ProcessTeam Sp. z o.o

  Nazwa projektu: „Akademia Rozwoju Zawodowego”

  Czas trwania projektu: 1.07.2020 – 30.06.2022

  Wartość projektu: 9 642 473,38 zł

  Ilość osób objętych wsparciem: 720 uczestników z 300 firm

  Kwoty dofinansowania (bez analizy potrzeb szkoleniowych):

  • Mikroprzedsiębiorstwo – 7 171,00PLN
  • Małe przedsiębiorstwo – 19 361,70 PLN
  • Średnie przedsiębiorstwo – 80 315,20 PLN

  Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynosi 7 500,00PLN

  Rekrutacja do projektu prowadzona jest cyklicznie (średnio jeden raz na kwartał).

  Wypełnij formularz na dole strony kontaktowy a my zadbamy o resztę! Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu środków.

  Województwa: mazowieckie, lubelskie

  Operator: Regionalna Izba Gospodarcza

  Nazwa projektu: „Akademia Menadżera MŚP 2″

  Czas trwania projektu: 1.07.2020 – 30.06.2022

  Wartość projektu: 29 003 186,30 zł

  Liczba osób objętych wsparciem: 892 z ok. 400 firm MŚP

  Maksymalne kwoty dofinansowania (z analizą potrzeb):

  • Mikroprzedsiębiorstwo – 100 000,00  PLN
  • Małe przedsiębiorstwo – 100 000,00PLN
  • Średnie przedsiębiorstwo – 100 000,00PLN

  Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynosi 7 434,34 PLN

  Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób cykliczny.

  Wypełnij formularz na dole strony kontaktowy a my zadbamy o resztę! Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu środków.

  Województwa:  małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

  Operator: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

  Nazwa projektu: „Akademia Menadżera Makroregion 3 – woj. Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie”

  Czas trwania projektu: 1.07.2020 – 31.06.2022

  Wartość projektu: 8719802,08 zł

  Ilość osób objętych wsparciem: 630

  Maksymalne kwoty dofinansowania:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – 7 500,00PLN + 2 000,00PLN (na diagnozę potrzeb)
  • Małe przedsiębiorstwo – 14 000,00PLN + 2 700,00PLN (na diagnozę potrzeb)
  • Średnie przedsiębiorstwo – 15 000,00PLN + 3 000,00PLN (na diagnozę potrzeb)

  Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynosi 7 500,00PLN

  Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób cykliczny.

  Wypełnij formularz na dole strony kontaktowy a my zadbamy o resztę! Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu środków.

  Województwa: łódzkie, opolskie, śląskie

  Operator: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi

  Nazwa projektu: „Akademia Menedżera MMŚP 2 – Makroregion 4”

  Czas trwania projektu: 1.07.2020 – 30.06.2022

  Wartość projektu: 10 499 527,50 PLN

  Ilość osób objętych wsparciem: 750 uczestników z 375 przedsiębiorstw

  Maksymalne kwoty dofinansowania (refundacja + skład własny):

  • Mikroprzedsiębiorstwo – 13 332,09PLN
  • Małe przedsiębiorstwo – 24 103,71PLN
  • Średnie przedsiębiorstwo – 62 767,56PLN

  Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynosi 7 500,00PLN (i 200zł / osobo-godzina)

  Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób cykliczny.

  Wypełnij formularz na dole strony kontaktowy a my zadbamy o resztę! Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu środków.

  Województwa:  dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

  Operator: Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Nazwa projektu: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim”

  Czas trwania projektu: 1.07.2020 – 30.06.2022

  Wartość projektu: 90 850 007,50 zł

  Ilość osób objętych wsparciem: 1043 osoby z 350 firm

  Maksymalne kwoty usług rozwojowych objętych wsparciem:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – 16 970,00PLN 
  • Małe przedsiębiorstwo – 48 680,00PLN 
  • Średnie przedsiębiorstwo – 64 480,00PLN

  Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika wynosi: 7 500PLN

  Rekrutacja prowadzona jest w sposób cykliczny.

  Wypełnij formularz na dole strony kontaktowy a my zadbamy o resztę! Bezpłatnie pomożemy w uzyskaniu środków.

  AKADEMIA MENDADŻERA MŚP 2

  PRZEPIS NA MENADŻERA JUTRA

  Kompetencje menadżerskie gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa

  Jak uzyskać dofinansowanie? 6 prostych kroków!

  Znamy się na dofinansowaniu usług rozwojowych jak nikt inny!

  Wiemy również, jak ważne dla Ciebie jest to, abyś całą swoją energię i czas skupił na swojej firmie. Dlatego od początku do samego końca wspieramy naszych klientów w uzyskaniu i rozliczeniu dofinansowania w ramach Akademii Menadżera MŚP II PARP. Całą dokumentację bierzemy na siebie!

  Dofinansowanie szkoleń UE
  • Krok 1. Wypełnienie formularza kontaktowego

   Jeśli jesteś zainteresowany projektem, wypełnij proszę formularz na dole strony i czekaj na kontakt od nas. Na podstawie danych z formularza określimy wszelkie możliwości i limity dofinansowania dla Twojej firmy, i wrócimy z informacją zwrotną w ciągu 48h.

  • Krok 2. Diagnoza Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa (jeśli nie masz)

   W razie potrzeby, pomożemy Ci przygotować Diagnozę Potrzeb Rozwojowych dla Twojej firmy i określić luki kompetencyjne będące podstawą do wyboru usług rozwojowych. Diagnoza również podlega dofinansowaniu, więc nie musisz martwić się o dodatkowe koszty.

  • Krok 3. Wybór usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa)

   Dobierzemy usługi szkoleniowe (otwarte lub zamknięte) dopasowane do Twoich potrzeb, wynikające z opracowanej Diagnozy Potrzeb Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy indywidualną ofertę.

  • Krok 4. Przygotowanie i złożenie wniosku oraz podpisanie umowy z Operatorem

   Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty i podpowiemy w razie potrzeby, jak je wypełnić. Na czas trwania projektu będziesz miał opiekę jednego z naszych konsultantów, który będzie dla Ciebie wsparciem w wypełnieniu niezbędnych formalności.

  • Krok 5. Podpisanie umowy o świadczenie usługi rozwojowej i zapis na szkolenia

   Po uzyskaniu zgody i podpisaniu umowy od Operatora pozostanie nam tylko dopełnienie formalności związanych z realizacją wybranych usług i zapis uczestników na wybrane szkolenia. W razie potrzeby, pomożemy Ci założyć konto w Bazie Usług Rozwojowych i zarejestrować uczestników

  • Krok 6. Przeprowadzenie szkoleń i rozliczenie usług

   W ostatnim kroku przeprowadzimy usługi z dbałością o najwyższą jakość i realizację założonych celów oraz w razie potrzeby pomożemy Ci je rozliczyć.

  AKADEMIA MENADŻERA MŚP 2 PARP – KONTAKT

  Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się o możliwości i limitach dofinansowania dla Twojej firmy. Zrobimy to BEZPŁATNIE i NIEZOBOWIĄZUJĄCOTwoje dane są bezpieczne i przechowujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Będą wykorzystane tylko w celu wykonania działań w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP”.

   Wybierz z listy wielkość firmy
   Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting, na potrzeby obsługi dofinansowań, i zgodnie z polityką prywatności. W każdej chwili możesz poprosić o ich usunięcie.

   O dofinansowaniach na szkolenia i inne usługi rozwojowe wiemy wszystko!

   Sprawdź nas! Zadzwoń na +48 883 329 608 lub napisz na biuro@mtc.pl

   Szkolenia BUR