REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MTCONSULTING

Zwany dalej „Regulaminem”

I. ORGANIZATOR, POJĘCIA

1. Usługi realizowane są przez firmę MTConsulting Mariusz Tomaszewski, zwaną dalej Organizatorem.

Biuro Organizatora znajduje się w Pile, ul. Ceramicznej 19. Firma zarejestrowana jest w Pile, ul. Kazimierza Wielkiego 53/13, 64-920 Piła, NIP 7641741001, REGON: 572037709

2. Słownik pojęć:

Organizator – firma MTConsulting

Usługa – szkolenie, coaching, mentoring, konsulting, wykład, event itp.

Zamawiający – przedsiębiorstwo, instytucja lub osoba fizyczna zamawiająca usługę bądź zgłaszająca uczestników (pracowników lub siebie w przypadku osób prywatnych) na daną usługę.

Uczestnik – osoba fizyczna, która będzie uczestniczyć w danej usłudze lub w niej uczestniczyła.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. MTConsulting organizuje poniższe, podstawowe rodzaje usług:

Szkolenia otwarte – skierowane do wszystkich chętnych osób, które zgłaszane są przez przedsiębiorstwa, instytucje lub indywidualnie w sposób od siebie niezależny, w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu.

Szkolenia zamknięte – organizowane na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa lub instytucji, która sama kieruje uczestników na dane szkolenie. Szkolenie jest projektowane specjalnie dla przedsiębiorstwa/instytucji uwzględniając potrzeby uczestników i organizacji. Może mieć charakter grupowy lub indywidualny.

Szkolenia dofinansowane – realizowane są w ramach projektów unijnych, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Może mieć charakter grupowy lub indywidualny.

Coaching – usługa polegająca na rozmowie profesjonalnego coacha z klientem indywidualnym lub grupowym ukierunkowana na realizację ważnych dla klienta celów i/lub poszukiwaniu przez klienta rozwiązań bieżących problemów, gdzie odpowiedzialność  za rozwiązania leży po stronie klienta.

Mentoring – usługa skierowana do firm i osób indywidualnych, które potrzebują wsparcia w wybranym przez siebie obszarze, polegająca na uzyskaniu porady od doświadczonego i kompetentnego mentora w wybranym przez klienta obszarze, gdzie odpowiedzialność za rozwiązania leży po stronie mentora. Mentoring może mieć charakter indywidualny lub grupowy.

Wykład – realizowany na zapotrzebowanie konkretnego przedsiębiorstwa lub instytucji, polegający na wystąpieniu prelegenta przed szerszą publicznością i przedstawieniu w formie interaktywnej prezentacji tematu, uzgodnionego z Zamawiającym. Wykłady realizowane są zarówno na wydarzeniach wewnętrznych (zamkniętych) jak również otwartych.

Event – jest to wydarzenie, realizowane na zapotrzebowanie konkretnego przedsiębiorstwa lub instytucji, polegające na opracowaniu scenariusza takiego wydarzenia, kompleksowej organizacji, prowadzenia i koordynacji, uwzględniającego potrzeby klienta. Może mieć charakter wydarzenia plenerowego (outdoord – np. teambuilding) lub prowadzonego wewnątrz budynków (indoor – np. konferencja).

2. Szkolenia otwarte realizowane są według programu i zgodnie z warunkami oraz regulaminem przedstawionymi w ofercie na stronie internetowej https://mtc.pl/ i https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

3. Szkolenia zamknięte realizowane są na zasadach ustalonych przez Organizatora i Zamawiającego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.

4. Szkolenia dofinansowane realizowane są według zasad określonych przez Instytucję Pośredniczącą, z którą zostaje podpisana umowa na realizację projektu unijnego. Zasady udziału w szkoleniach określa każdorazowo odrębny regulamin udziału w danym projekcie.

5. Pozostałe usługi realizowane są na zasadach ustalonych z Zamawiającym na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.

III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Aktualna informacja o organizowanych przez MTConsulting szkoleniach otwartych, szkoleniach dofinansowanych publikowana jest na stronie internetowej: https://mtc.pl

2. Warunkiem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca w szkoleniu otwartym jest:

 1. złożenie zamówienia na szkolenie z oferty dostępnej w serwisie internetowym;
 2. zaakceptowanie regulaminu szkoleń umieszczonego w serwisie podczas składania zamówienia;
 3. dokonanie płatności przewidzianej za dane szkolenie (lub szkolenia).

3. Warunkiem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca w szkoleniu zamkniętym jest:

a) przesłanie/złożenie: faxem/pocztą tradycyjną / osobiście/drogą elektroniczna w biurze firmy zgłoszenia na szkolenie lub podpisanie zgłoszenia on-line ze strony www i przesłanie w formie skanu:

 • Osoby fizyczne: z czytelnym podpisem Uczestnika
 • Organizacje: z podpisem i pieczątką (osoby decyzyjnej)

b) zaakceptowanie przez Zamawiającego oferty szkolenia, na którą składa się m.in. uzgodniony z Organizatorem program zajęć oraz cena kursu;

c) zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu;

d) podpisanie umowy o świadczenie usług, która to określa m.in. warunki, płatności oraz zakres usługi szkoleniowej;

e) dokonanie przez Zamawiającego płatności określonych w umowie.

Wstępnego zgłoszenia na szkolenia można dokonać telefonicznie lub mailowo.

4. Ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie internetowej (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz https://mtc.pl/ ), ceny szkoleń zamkniętych uzgadniane są indywidualnie z Zamawiającym (tj. ceny innych Usług).

5. Do zgłoszonych Uczestników wysyłane jest e-mailowo (na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć) potwierdzenie realizacji szkolenia, zawierające program, harmonogram zajęć ze wskazaniem miejsca realizacji szkolenia.

6. W przypadku szkoleń zamkniętych, Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na szkolenie telefonicznie, osobiście lub e-mailowo. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych Zamawiający otrzymuje mailowo ofertę (która zawiera m.in. program szkolenia, metodykę, informacje o trenerze, wycenę, zakres usług) a po jej zaakceptowaniu umowę o świadczenie usług na zorganizowanie szkolenia.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnacja przez Zamawiającego z wybranej Usługi powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres e – mail: biuro@mtc.pl
 2. W przypadku rezygnacji w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Usługi, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dokonaniem rezygnacji.
 3. W przypadku rezygnacji z Usługi w terminie krótszym niż 14 dni, ale nieprzekraczającym 7 dni przed planowaną datą wybranej Usługi, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora w wysokości równej 50% ceny Usługi.
 4. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą realizacji Usługi lub niezgłoszeniem się Uczestników na daną Usługę w dniu jej rozpoczęcia, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora w wysokości równej 100% ceny Usługi.
 5. Warunki rezygnacji ze szkolenia zamkniętego określa umowa na zorganizowanie szkolenia, podpisana przez Organizatora i Zamawiającego.

Wyjątek stanowią indywidualne uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem lub zadziałanie siły wyższej, przez którą rozumie się przyczyny, które są poza kontrolą obu Stron: zamieszki, wojna, strajki, powódź, pożar, zdarzenia losowe, choroby, wypadki, i tym podobne, jeżeli równocześnie określonego rodzaju przeszkoda nie da się usunąć przy pomocy normalnych, ogólnodostępnych środków bądź rozwiązań ekwiwalentnych.

V. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA/ USŁUGI

 1. Organizator ma prawo odwołać Usługę/ szkolenie lub dokonać zmiany terminu w przypadku: zbyt małej liczby Uczestników, z przyczyn od siebie niezależnych lub zaistnienia zdarzeń losowych (działanie siły wyższej).
 2. Organizator niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego i/lub Uczestników, wysyłając pisemną informację pocztą elektroniczną bądź kontaktując się telefonicznie lub osobiście.
 3. Jeżeli wyznaczenie nowego terminu Usługi/ szkolenia okaże się niemożliwe, Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z Usługi/ szkolenia, bez ponoszenia kosztów rezygnacji. W przypadku dokonania opłaty przez Zamawiającego, Organizator zaproponuje nowy termin Usługi/ szkolenia lub zobowiązuje się do zwrotu wpłaty w ciągu 14 dni.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest MTConsulting Mariusz Tomaszewski z siedzibą w Pile przy ul. Ceramicznej 19.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. MTConsulting nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Zgłaszających/ Uczestników usług innym osobom lub instytucjom.
 3. Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są w celu komunikacji z Zamawiającym/ Uczestnikiem oraz realizacji Usługi.
 4. Zamawiającemu/ Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Usługi.

VII. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ

1. W celu dopasowania szkoleń do oczekiwań i poziomu uczestników Organizator przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych. Informacje o potrzebach uczestników zbierane są na podstawie wywiadu telefonicznego lub badania ankietowego oraz przekazywane trenerowi.

2. Szkolenia prowadzone są poprzez wykorzystanie nowoczesnych i interaktywnych metod edukacji dorosłych np.: wykład połączony z prezentacją praktycznych przykładów, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, trening aktywizujący intelekt i emocje – ćwiczenia indywidualne lub zespołowe, itp. oraz praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wybór metodyki uzależniony jest od rodzaju szkolenia i realizacji założonych celów.

3. Ewaluacja szkoleń:

a) Celem ewaluacji jest pomiar skuteczności przeprowadzonego szkolenia, który dokonywany jest na poziomie:

– reakcji Uczestników, którzy dokonują samooceny szkolenia w ankiecie ewaluacyjnej

– przyrostu wiedzy i umiejętności Uczestników (badania testowe, egzaminy)

4. Na zakończenie szkolenia Uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu lub certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo w min. 70% czasu trwania zajęć.

VIII. CENY USŁUG I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny Usług

Ceny Usług podane są w złotych polskich (cena netto i/lub brutto). Ceny Usług są uzależnione od tematu, terminu, ilości godzin, miejsca realizacji i są każdorazowo podane przy danej Usłudze. Określone jest również, co dana cena zawiera. Standardowo ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, koszt przerwy kawowej, konsultacje z trenerem w trakcie szkolenia. Dodatkowo ceny szkoleń mogą obejmować wyżywienie (częściowe lub pełne) oraz zakwaterowanie czy koszty podróży – jest to każdorazowo i indywidualnie określone przy danym szkoleniu. Cena może obejmować inne, niewymienione powyżej elementy szkolenia.

Uwaga!

Uczestnicy Usługi (szkolenia, konferencji itd.) zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawienia szkód przez nich wyrządzonych – w tym dokonanych w trakcie trwania danej Usługi. Organizator udostępni Zamawiającemu dane Uczestnika Usługi, który wyrządził daną szkodę w celu wyegzekwowania od niego należności.

2. Płatności

Zamawiający w związku ze złożeniem zamówienia do udziału w Usłudze i po otrzymaniu potwierdzenia realizacji Usługi (to jest na 7 dni przed planowanym terminem) zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę. W tym celu może zgłosić zapotrzebowanie na Fakturę Pro-formę lub dokonać płatności na podstawie otrzymanych informacji zawartych w potwierdzeniu zgłoszenia. Na prośbę Zamawiającego i po wcześniejszym ustaleniu, Organizator dopuszcza również możliwość zapłaty w terminie do 14 dni po odbyciu Usługi. Niedokonanie wpłaty przed szkoleniem nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.

1) Uczestnik firmowy:

a) Płatność za szkolenie zamknięte nastąpi przed szkoleniem / po szkoleniu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury proforma / faktury VAT, na numer konta podany na fakturze,

b) Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora i przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub zostanie wręczona ostatniego dnia szkolenia,

c) Firma delegująca pracownika dokonuje płatności za szkolenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury, chyba że obie strony ustalą inny termin płatności,

2) Uczestnik prywatny:

a) Płatność za szkolenie nastąpi przed szkoleniem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej na numer konta podany na fakturze,

b) Uczestnik prywatny dokonuje płatności w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury proforma na numer konta podany na fakturze,

c) Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora i przesłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub zostanie wręczona podczas szkolenia.

IX. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie Usługi dostępne w ofercie MTConsulting są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

X. REKLAMACJE

1. W przypadku braku satysfakcji z poziomu merytorycznego lub formalnego realizacji Usługi, Zamawiający/Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia usług.

a) Każda zgłoszona reklamacja brana jest pod uwagę i rozpatrywana. Należy jednak pamiętać, że wpływ na uznanie reklamacji będzie miała również ogólna ocena danej usługi szkoleniowej, czyli średnia uzyskanych ocen z ankiet ewaluacyjnych (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Reklamacja ma prawo zostać nieuwzględniona w przypadku, gdy uzyskana średnia ocen danej usługi szkoleniowej jest wyższa niż 3,5 w skali od 1 do 5 punktów. Jeżeli zaś średnia ocen usługi będzie niższa niż 3,5 w skali od 1 do 5 punktów, reklamacja zostanie uznana. Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne. Organizator chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię.

b) Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych. Po tym czasie zostanie Zamawiającemu/Uczestnikowi przesłane pisemne stanowisko Organizatora w przedmiotowej sprawie.

c) Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia, co automatycznie wydłuża termin rozpatrzenia reklamacji o czas oczekiwania na odpowiedź.

d) Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo, gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub niniejszym regulaminie.

2. Reklamacja o niezadowalającej jakości usługi powinna zawierać możliwie pełny opis uchybień i wyjaśnienia zastrzeżeń oraz dowody np. opinie innych uczestników.

a) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • zgłoszony problem – opis
 • dane kontaktowe do Uczestnika/ Zamawiającego zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
 • tytuł, termin i miejsce usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
 • proponowany przez Uczestnika/ Zamawiającego sposób rozwiązania sprawy

Pobierz — formularz reklamacji

3. Uczestnik/ Zamawiający w ramach gwarancji może otrzymać następujące formy rekompensaty:

a) możliwość konsultacji indywidualnych lub propozycję ponownego udziału w zajęciach z tego samego zakresu szkolenia/ usługi (do wykorzystania w określonym czasie).

b) powtórzenie szkolenia/ usługi w innym terminie,

c) zniżka na kolejne szkolenie/ usługę

d) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

4. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres e – mail biuro@mtc.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Organizatora.

6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Uczestnika/Zamawiającego, na co wyraża on zgodę.

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamawiający ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający, akceptując treść Regulaminu, oświadcza tym samym, że nie naruszy tego zakazu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi na stronie głównej https://www.mtc.pl nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Regulamin wszedł w życie z dniem 01.05.2017r. (ze zmianami naniesionymi dnia 06.12.2017r).

Polityka i zasady użytkowania

Regulamin korzystania z witryny MTConsulting.

Witamy w Witrynie Internetowej MTConsulting.

Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszego serwisu.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy MTConsulting i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami. Stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z serwisu. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności.

Zastrzeżenie o prawach autorskich.

Zapraszając Cię do nieograniczonego korzystania z serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Wszystkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Witrynie Internetowej podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz, 83 z późn. zm.). Przyjęty w Witrynie Internetowej układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

MTConsulting zezwala na kopiowanie/drukowanie stron serwisu lub jego fragmentów pod warunkiem każdorazowej pisemnej zgody na wykorzystanie materiałów umieszczonych na stronie.

Publikowanie materiałów tekstowych oraz graficznych w całości, w częściach lub jakkolwiek zmienionej formie, poza naszym serwisem bez pisemnej zgody jest zabronione.

Zgadzasz się więc na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści, wyłącznie w zakresie własnego użytku – wprowadzanie zmian, kopiowanie, przesyłanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy.

Znaki towarowe.

Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością MTConsulting, bądź użyte za zgodą właścicieli lub trenerów pracujących dla danych firm.

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich.

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakiejkolwiek formie naruszone w Witrynie Internetowej MTConulting, prosimy o przesłanie zawiadomienia korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Nagrywanie szkoleń.

Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów oświadczają, że nie będą ich reprodukować i nagrywać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim i są udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego i nie mogą być sprzedawane lub odsprzedawane.

Ochrona danych osobowych.

MTConulting zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Uczestników w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo w celu sprawnej organizacji szkolenia oraz realizacji programu lojalnościowego.

Dane wprowadzone do formularza będą znajdować się w archiwum firmy i  stanowią zapis przebiegu interakcji pomiędzy Płatnikiem, Uczestnikiem i Organizatorem.

Organizator, Płatnik i Uczestnik zachowują prawo wglądu do zgromadzonych danych, prawo do ich uaktualniania oraz prawo do ich usunięcia z archiwum Organizatora. Wniosek w tej sprawie prosimy przesłać drogą elektroniczną, korzystając z formularza na stronie kontaktowej.
Organizator zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał danych osobowych Uczestników ani danych firmowych Płatników osobom trzecim.

Dane osobowe

Przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Zabezpieczamy dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz sprawujemy stałą kontrolę nad procesem ich przetwarzania.

W celu zapisania się na Newsletter poprosimy Cię o podanie adresu email oraz imienia.

Wykorzystanie danych.

Dane zbierane podczas rejestracji przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.
Zawarte w nich informacje są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem oraz właścicielowi MTConsulting.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, Twoje dane posłużą w wysłaniu Ci informacji zwrotnej o przyjęciu rejestracji oraz biuletynów (zwanych newsletter), zawierających streszczenia artykułów i linki do portalu MTConsulting.

Informacja o wypisaniu z newsletter.

W każdym biuletynie, który otrzymasz zawarta jest informacja w jaki sposób wypisać się z Newsletter.

Zmiana polityki prywatności.

Zastrzegamy prawo do zmiany powyższej polityki prywatności z zachowaniem zasady: nie udostępniamy osobom trzecim danych naszych Użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

Kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Przeczytaj więcej o POLITYCE PRYWATNOŚCI