umiejętności osobiste, szkolenia, warsztaty

Umiejętności osobiste

Szkolenia umiejętności osobistych skierowane są do szerokiej grupy odbiorców, zarówno pracowników, jak i menedżerów. Stymulują one rozwój w licznych aspektach aktywności.

Na warsztatach:

  • nauczysz się być bardziej skutecznym, zorganizowanym i opanowanym;
  • dowiesz się, jak budować wspaniałe relacje z innymi;
  • jak osiągać lepsze wyniki niższym kosztem;
  • jak wydobywać z siebie i innych ukryte pokłady motywacji;
  • jak radzić sobie z coraz większymi wymaganiami rynku i środowiska organizacyjnego.

Przy boku profesjonalnych trenerów i coachów pracować będziesz nad własnymi umiejętnościami, które pozwolą Ci łatwo osiągać wyznaczone cele, przejąć kontrolę nad działaniami, pracować skuteczniej, doświadczać uczucia samorealizacji i planować sukces w przyszłości.

Pamiętaj, że jedną z najlepszych inwestycji jest postawienie na rozwój!

Podczas szkoleń uczestnicy budują w sobie silną i długotrwałą motywację do wprowadzania istotnych zmian. Szkolenia poruszają zarówno sferę zawodową, jak i osobistą – w myśl work-life balance.

Pracujemy poprzez zadania warsztatowe, które trwale i skutecznie zwiększają zaangażowanie. Pokazujemy uczestnikom, jak mogą maksymalnie wykorzystać swój potencjał osobisty oraz posiadane zasoby. Usprawniamy ich kompetencje związane z komunikacją, prowadzeniem negocjacji czy zarządzaniem oraz umożliwiamy zdobycie wielu przydatnych zasobów, które przenoszą się na korzyści dla całej organizacji.

Propozycje tematów szkoleń umiejętności osobistych:

Nauka asertywnej komunikacji. Definicja i istota asertywności. Różnice między agresją i uległością a asertywnością. Sposób zachowania wobec agresywnego rozmówcy. Mapa asertywności – autodiagnoza, asertywna komunikacja niewerbalna i prezentacja siebie – otwarte wyrażanie uczuć, potrzeb, opinii. Asertywne wygłaszanie próśb i zobowiązań. Schemat asertywnej odmowy oraz techniki mówienia „nie”. Znaczenie komunikatu JA. Formułowanie konstruktywnej krytyki. Budowanie właściwych relacji z innymi w życiu zawodowym i prywatnym. Wypracowanie własnych sposobów asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych. Poznanie mechanizmów powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania. Praktyczny trening technik asertywnych.

Umiejętność komunikacji w zespole. Wzrost kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych. Analiza procesu komunikacyjnego i struktura informacji. Poznawcze preferencje. Pułapki językowe. Analiza czynników występujących w procesie komunikacyjnym (mowa ciała, proksemika, ton głosu itp.). Nawiązywanie kontaktu (pierwsze wrażenie). Umiejętne budowanie relacji, modelowanie i dopasowanie. Wymiary komunikatów. Problemy z komunikacją. Reakcje werbalne i niewerbalne. Relacje między nadawcą i odbiorcą (preferencje i interpretacje, wymiar przekonań i emocji). Techniki aktywnego słuchania. Konstruktywna krytyka, jako informacje zwrotne. Bariery pojawiające się w procesie komunikowania się.

Rozwój kompetencji osobistych w takich obszarach Inteligencji Emocjonalnej, jak: samoświadomość (świadomość własnych emocji), samoregulacja (umiejętność właściwego kierowania emocjami, adekwatnie do kontekstu relacyjnego i sytuacyjnego), automotywacja (zrozumienie mechanizmów regulujących zachowania własne, nauka świadomego kierowania reakcjami i decyzjami własnymi), empatia (świadomość uczuć oraz postaw innych), budowanie relacji (uwzględnienie wielopoziomowego słuchania, tworzenia porozumienia mimo różnic w indywidualnych stylach komunikacji).

Sztuka autoprezentacji. Zasady autoprezentacji. Budowanie własnego wizerunku i nabywanie naturalnej pewności siebie. Poznanie odpowiednich metod i narzędzi służących do przekonującego i interesującego zaprezentowania siebie oraz wzbudzenie uwagi słuchaczy. Charyzma podczas prezentacji (konstrukcja treści i sposoby jej przekazywania). Sposoby opanowania tremy. Rozwijanie umiejętności w obszarze dopasowania treści merytorycznych. Dopasowanie ubioru do zachowania i miejsca.  Istota roli wizerunku w świecie biznesu. Komunikacja podczas prezentacji – werbalna i niewerbalna. Bariery spostrzegania społecznego. Przygotowanie psychologiczne i merytoryczne do prezentacji. Struktura prezentacji oraz metody tworzenia prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia wystąpień, rozmów służbowych, spotkań biznesowych, videotrening. Prezentacje na zadany temat w wykonaniu uczestników

Kultura zachowania się w sytuacjach trudnych. Wytyczne postępowania z trudnym słuchaczem. Nauka radzenia sobie z niespodziewanymi i trudnymi reakcjami podczas prezentacji.

Szkolenie z zarządzania sobą w czasie uczy efektywnego, zaplanowanego i przemyślanego działania oraz przewidywania niewyrabiania się w czasie, motywuje do podniesienia własnej skuteczności i realizacji wytyczonych zadań. Zwiększa umiejętności organizacyjne, automotywację, komfort psychiczny i własną skuteczność. Pozwala wypracować najlepsze metody codziennego zarządzania samym sobą, umożliwia autodiagnozę własnych umiejętności i kompetencji w obszarze pracy własnej. Ponadto dostarcza metod: planowania, wyznaczania realnych celów do spełnienia, eliminowania „złodziei czasu”. Prezentuje filozofię czasu i teorię priorytetyzowania. Umożliwia stworzenie indywidualnego poradnika organizacji pracy własnej.

Na szkoleniu nauczysz się metod perswazji, poznasz sposoby wywierania wpływu oraz zasady działania ludzkiego umysłu. Dowiesz się, jak działa siła przekonań, w co grają ludzie (analiza zachowań społecznych), co ogranicza zdolność rozpoznawania ludzkich postaw, decyzji i zrozumienia komunikacji oraz jak nie ulegać sile perswazji.

Zdobędziesz informację odnośnie komunikacji – języka perswazji, stylistyki wypowiedzi, struktury komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Zaprezentowany zostanie system perswazji według licznych ekspertów, takich jak: Robert Cialdini, Aron Son, Dariusz Doliński, Dan Ariely, Daniel Kahneman, Malcolm Gladwell, Daniel Kahneman, Amos Twersky. Zapoznasz się także z kilkoma rodzajami metaprogramów (sposobami odbioru i przetwarzania informacji przez różnych ludzi).

Poznasz efektywne metody rozwiązywania problemów i konfliktów interpersonalnych, mechanizmy rozwoju sytuacji konfliktowych, rodzaje konfliktów, źródła konfliktów (relacje, struktury, wartości, dane), zachowania i postawy występujące w sytuacjach konfliktowych, czynniki wpływające na nasilenie i eskalację konfliktu, techniki radzenia sobie z konfliktem, konflikty inspirujące do zmiany. A także zrozumiesz rolę lidera, jako negocjatora, arbitra i mediatora w sposobie zarządzania konfliktem.