asertywność w pracy

Szkolenie Asertywność w biznesie

Szczegółowe informacje o usłudze:

„Asertywność w biznesie i nie tylko” to szkolenie w  formie warsztatu przy maksymalnym zaangażowaniu uczestników nastawione na kształtowanie postawy asertywności i rozwój indywidualnych kompetencji uczestników. Wiedzy teoretycznej jest wprowadzanej tylko tyle, ile jest konieczne dla realizacji powyższych celów. Szkolenie przebiega w formie praktycznych ćwiczeń bez użycia prezentacji multimedialnej. Poza tym podczas szkolenia uczestnicy otrzymują „lustro” co zwiększa ich samoświadomość i stwarza przestrzeń dla rozwoju. Szkolenie odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, co sprzyja postawom otwartości i chęci uczenia się uczestników.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. POSTAWY: asertywność, agresja, uległość, manipulacja
  1. W czym się przejawiają postawy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej?
  2. Jakie są konsekwencje osobiste i społeczne przyjmowania różnych postaw?
  3. Z jakiego powodu je wybieramy?
 2. ASERTYWNOŚĆ: prawa i obszary
  1. Jakie prawa przysługują nam i innym?
  2. W jakich obszarach życia przejawia się asertywność?
  3. Autodiagnoza własnych skłonności do przejawiania konkretnych postaw w różnych obszarach życia.
 3. ASERTYWNA KOMUNIKACJA: komunikat „ja”, informacja zwrotna, model konfrontacji poglądów
  1. Jak dyskutować bez wywoływania konfliktu?
  2. Jak asertywnie udzielać i przyjmować informacje zwrotne?
  3. Jak wyrażać siebie bez naruszania czyichś granic/ praw?
 4. OBRONA SWOICH PRAW W SYTUACJACH SPOŁECZNYCH I KONTAKTACH OSOBISTYCH: odmowa i zdarta płyta
  1. Jak odmawiać skutecznie, zachowując dobre relacje?
  2. Jak radzić sobie z proszącymi, którzy nie przyjmują odmowy?
  3. Jak wyrażać prośby asertywnie?
 5. INICJATYWA W KONTAKTACH OSOBISTYCH, WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I KONTAKT Z AUTORYTETEM
  1. Co wywołuje stres przed wystąpieniami publicznymi?
  2. Skąd się biorą trudności w wyrażaniu poglądów w kontakcie z osobami, które są dla nas autorytetem?
  3. Jak sobie radzić w sytuacjach, w których wystawiamy się na ocenę?
 6. WYRAŻANIE I PRZYJMOWANIE POCHWAŁ I KRYTYKI: zamiana oceny na opinię, techniki reagowania na nieuprawnioną krytykę
  1. Jak reagować na krytykę: wprost, uwikłaną, aluzję…?
  2. Skąd się biorą trudności w przyjmowaniu pochwał i jak na nie reagować?
  3. Opinia, ocena, krytyka… – co jest jeszcze asertywne a co już agresywne?
 7. ASERTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNA: analiza monologu wewnętrznego, technika stopniowania myśli, poszerzanie świadomości swojego potencjału, afirmacje i przekonania
  1. Na czym polega asertywność w kontakcie z samym sobą?
  2. Jak nasze przekonania wpływają na nasze zachowanie?
  3. Jak wprowadzać zmiany?

Efekty usługi:

Po szkoleniu uczestnicy:

znają zagadnienia związane z asertywnością,

potrafią wykazywać asertywną postawę w różnych sytuacjach,

wiedzą, w jaki sposób asertywnie się komunikować.

Informacja na temat  ewaluacji i mierzenia efektów szkolenia: ankiety ewaluacyjne, zadania wdrożeniowe.

Cele kształcenia:

 1. Kształtowanie postaw
  1. Samoświadomości własnych zachowań i przyjmowanych postaw
  2. Otwartości na udział w dyskusjach, wystąpieniach publicznych i innych sytuacjach związanych z autorytetem i oceną
  3. Pewności siebie i swobody w kontaktach społecznych
  4. Radości dawania i przyjmowania pochwał, informacji zwrotnych, opinii i poglądów
  5. Zmiany przekonań związanych z odmawianiem, proszeniem o pomoc, ochroną swoich praw jak i szanowaniem praw innych ludzi
 2. Nabycie/ rozwój umiejętności
  1. Budowania pozytywnych, długofalowych i wartościowych relacji interpersonalnych
  2. Bycia w bliższym kontakcie ze sobą i tworzenia autentycznej relacji intrapersonalnej
  3. Obrony przed manipulacją i agresją
  4. Asertywnego reagowania w różnych, również tych najtrudniejszych sytuacjach społecznych
  5. Asertywnej komunikacji interpersonalnej
 3. Uzupełnienie/ uporządkowanie wiedzy o
  1. przejawach postaw asertywności, agresji, manipulacji, uległości
  2. przyczynach, źródłach zachowań asertywnych i nieasertywnych
  3. oraz o indywidualnych i społecznych tego konsekwencjach
  4. obszarach, w których asertywność się przejawia
  5. prawach asertywności.

Cel biznesowy:

Zwiększenie efektywności zawodowej przez: zmniejszenie liczby konfliktów i łatwość w kontach ze współpracownikami na różnych szczeblach organizacji. Zmniejszenie liczby nadgodzin i pracy w domu dzięki skutecznej priorytetyzacji zadań i umiejętnemu odmawianiu. Zmniejszenie stresu towarzyszącemu realizacji zadań związanych z publicznym wypowiadaniem się i kontaktami z przełożonymi dzięki zrozumieniu własnych mechanizmów myślowych.

Cel edukacyjny:

Zwiększenie samoświadomości własnych zachowań związanych z przyjmowaniem postaw asertywności, agresji, manipulacji i uległości. Nabycie umiejętności asertywnego radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach, związanych z: odmawianiem, bronieniem swoich praw i granic, publicznym wyrażeniem swoich poglądów, przyjmowaniem i udzielaniem informacji zwrotnych,  krytyki i pochwał. Rozwinięcie umiejętności i postaw obrony przed manipulacją i agresją.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 15 osób

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto chce rozwinąć asertywność w stosunku do siebie i w kontaktach interpersonalnych zawodowych i pozazawodowych.

Metodologia szkolenia: 

kwestionariusze, ćwiczenia w podgrupach, dyskusja, burza mózgów, prezentacja, studium przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Materiały dydaktyczne: prezentacja zawierająca know-how wypracowane podczas szkolenia (po szkoleniu), arkusze ćwiczeń

Trener prowadzący: Jolanta Drogowska, informacje o trenerze

Szkolenie może być dofinansowane!

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: +48 883 329 608

Jeśli chcesz zgłosić na szkolenie większą ilość osób, prosimy o kontakt – przygotujemy specjalną ofertę cenową. Data, miejsce, cena i godziny szkolenia są kwestią do indywidualnego ustalenia. 

Już teraz możesz zgłosić niezobowiązującą chęć swojego uczestnictwa w szkoleniu bądź swoje zainteresowanie podobnymi szkoleniami z tego zakresu. Wypełnij poniższy formularz:

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.