Fundusze europejskie

Czym są bony na cyfryzację firm?

Bony na cyfryzację, to nowy program bezzwrotnych dotacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej firm.

Celem konkursu jest wsparcie małych i średnich firm we wdrażaniu innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań z obszaru IT, w zakresie tworzenia warunków do skutecznego funkcjonowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19 (lub łagodzenia jej skutków) oraz zwiększania ich konkurencyjności.

Dotacja jest przyznawana na projekty polegające na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi (oprogramowania) do zarządzania firmą, wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego procesu oraz wdrożenia innowacji produktowej (wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu).

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach działania 6.2 POIR – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czy wiesz, że:

 • 38% – o tyle wzrosły nakłady firm na oprogramowanie po kryzysie finansowym z 2008 roku?
 • 69% firm zamierza korzystać z nowoczesnych form komunikacji ze swoimi klientami?
 • 45% firm zamierza wykorzystać nowoczesne technologie do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta?
 • 27% przedsiębiorstw zamierza wdrożyć na stałe możliwość zarządzania i monitorowania pracy zdalnej?

Bony na cyfryzację – dla kogo?

Z projektu „Bony na cyfryzację” mogą skorzystać firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • Posiadają główną siedzibę na terenie Polski, potwierdzoną wpisem do CEiDG lub KRS
 • Należą do sektora MŚP* (mikro, małych i średnich firm)
 • Spełniają warunki uzyskania pomocy deminimis
 • Wniosą wkład własny nie mniejszy niż 15% wartości projektu
 • Nie prowadzą działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia

Preferowane będą branże szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, jednak nie jest to warunek konieczny (więcej w dalszej części opisu projektu).

Nasza propozycja skierowana jest w szczególności dla tych firm, które chcą osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w narzędzia cyfrowe i uniknąć przy tym najczęstszych i kosztownych błędów.

Od właścicieli i pracowników firm chcących skorzystać z programu “Bony na cyfryzację” nie są wymagane umiejętności informatyczne ani doświadczenie w zakresie wdrażania informatycznych systemów zarządczych!

*Definicja firmy z sektora MŚP

Definicja MŚP

Jaka jest wartość dotacji w ramach bonów na transformację cyfrową?

Łączna wartość projektu, to pula aż 110 000 000 złotych. Z dotacji skorzysta około 400-600 firm.

 • Maksymalna wartość projektu – 300 tys. zł (w tym 255 tys. dofinansowania z czego do 150 tys. na zakup środków trwałych)
 • Minimalna wartość projektu – 60 tys. zł (w tym 51 tys. dofinansowania)
 • Maksymalny poziom dofinansowania – 85% wartości projektu
 • Minimalny wymagany wkład własny przedsiębiorstwa – 15% wartości projektu

Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu (w ramach bonów), na podstawie szacunkowych wydatków, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników.. Jest to bardzo korzystna forma w porównaniu do wcześniejszych programów dotacji dla firm.

Dodatkowo będzie można skorzystać z systemu zaliczek. Zgodnie z polityką systemu, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać część oferowanej kwoty z góry, jeszcze przed zrealizowaniem zakupów w ramach projektu.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach limitu pomocy deminimis.

Sprawdź możliwość dofinansowania dla swojej firmy!

Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się o możliwości i limitach dofinansowania dla Twojej firmy. Zrobimy to BEZPŁATNIE i NIEZOBOWIĄZUJĄCOTwoje dane są bezpieczne i przechowujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Będą wykorzystane tylko w celu wykonania działań w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP”.

  Wybierz z listy wielkość firmy
  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting, na potrzeby obsługi dofinansowań, i zgodnie z polityką prywatności. W każdej chwili możesz poprosić o ich usunięcie.

  Na co można przeznaczyć środki w ramach bonów na digitalizację firm?

  Celem dotacji „Bony na cyfryzację” jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w małych i średnich firmach, usprawnienie wybranych obszarów działalności, wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu albo spowodowanie zmiany modelu biznesowego i/lub strategii firmy. Efektem tego powinno być zwiększenie konkurencyjności lub innowacyjności firmy, budowanie odporności firmy na wypadek kolejnych kryzysów i pandemii lub redukcja kosztów i optymalizacja wydajności.

  Obszary cyfryzacji:

  • Zwiększenie efektywności we współpracy z klientami (np. sprzedaż i obsługa klienta, realizacja projektów, zarządzanie relacjami z klientami, automatyzacja sprzedaży i marketingu)
  • Wprowadzenie do oferty nowych lub udoskonalonych produktów
  • Usprawnienie lub zmiana procesów wewnętrznych (np. przepływ pracy i komunikacji)
  • Optymalizacja dostaw
  • Możliwość poszerzenia rynków zbytu

  Korzyści wynikające z wykorzystania bonów na cyfryzację mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników lub klientów lub partnerów biznesowych.

  Na co można przeznaczyć środki z bonów na cyfryzację?

  Głównym przedmiotem finansowania w ramach bonu na cyfryzację jest:

  • Zakup gotowego oprogramowania lub zakup licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego)
  • Usługi programistyczne

  Jest to obligatoryjny komponent projektu.

  Dodatkowe wydatki, które mogą zostać pokryte z bonów na cyfryzację:

  • Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji (w tym maszyny i urządzenia)
  • Sprzęt komputerowy
  • Usługi doradcze niezbędne do opracowania lub wyboru i wdrożenia rozwiązania
  • Szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w organizacji

  Jest to fakultatywny komponent projektu.

  Jakie rozwiązania IT można sfinansować z bonów?

  • Systemy CRM do zarządzania relacjami z klientami
  • Narzędzia do przepływu pracy i komunikacji w firmie takie jak Microsoft Office 365 lub Google Workspace
  • Narzędzia do pracy zdalnej i zarządzania zespołami rozproszonymi
  • Narzędzia i systemy marketing automation
  • Rozwiązania e-commerce
  • Systemy ERP
  • Rozwiązania mające zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe (np. obiegu dokumentów, płatności, podpisy cyfrowe, szyfrowanie danych)
  • Chmury danych – digitalizacja firmy
  • Rozwiązanie Big Data
  • Technologie mobilne (np. stworzenie aplikacji)
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów
  • Sztuczna inteligencja
  • I wiele innych rozwiązań wspierających transformację cyfrową

  Pamiętaj! Dofinansowanie nie obejmuje standardowego oprogramowania biurowego i księgowego.

  7 kluczowych kryteriów wyboru projektów

  Pod uwagę do dofinansowania będą brane pod uwagę projekty, które spełniają poniższe kryteria:

  1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania – prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP (wpis CEiDG lub KRS)
  2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (szkodliwych społecznie i środowiskowo)
  3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi, określonymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr. 1303/2013 (m.in.: równość płci, zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacje itp.)
  4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny. Badaniu podlega również to, czy rezultat projektu jest możliwy do osiągnięcia oraz czy Wnioskodawca posiada zdolność i potencjał do realizacji.
  5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione (potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań) i racjonalne (w stosunku do zaplanowanych działań) oraz zgodne z obowiązującymi limitami.
  6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (poziom wyjściowy, poziom w trakcie realizacji projektu, poziom wskaźników po zakończeniu projektu).
  7. Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, wg. przepisów ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną konkretnym rodzajem PKD* (warunek nieobligatoryjny)

  *wykazd PKD do pobrania tutaj: Bony na cyfryzację – lista PKD

  W każdym z kryteriów można zdobyć 0 lub 1 punkt:

  • 0 pkt oznacza, że Wnioskodawca nie spełnia wybranego kryterium
  • 1 pkt oznacza, że warunek został spełniony

  W wyniku oceny wniosku można uzyskać maksymalnie 7 punktów, przy czym obligatoryjne jest uzyskanie minimum 6 punktów w zakresie kryteriów merytorycznych z punktów od 1 do 6.

  Kryteria rozstrzygające konkurs “Bony na cyfryzację”

  W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór przekroczy maksymalną wartość środków (110 mln. zł) o pozycji na liście rankingowej będą decydować tzw. kryteria rozstrzygające:

  1. Kryterium pierwszego stopnia, mówiące o tym, czy wskazany przez Wnioskodawcę spadek przychodów ze sprzedaży w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wyniósł odpowiednio:
   • od 30% do 40% – 0 pkt.
   • powyżej 40% – 1 pkt.
   • powyżej 50% – 2 pkt.
   • powyżej 60% – 3 pkt.
   • powyżej 70% – 4 pkt.
  2. Kryterium drugiego stopnia – wskaźnik „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw”, na podstawie danych z GUS, według siedziby Wnioskodawcy
  3. Kryterium trzeciego stopnia – wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca, na podstawie danych z GUS, według siedziby Wnioskodawcy

  BONY NA CYFRYZACJĘ

  TRANSFORMACJA CYFROWA FIRM

  PRZEPROWADŹ DIGITALIZACJĘ FIRMY I ZYSKAJ TRWAŁĄ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

  Bony na cyfryzację – ważne terminy i informacje:

  • Ogłoszenie konkursu: 6.09.2021r.
  • Nabór wniosków: 20.09 – 20.10.2021r.
  • Operator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji
  • Wsparcie realizowane jest w formie pomocy deminimis

  Jak możemy Ci pomóc?

  Znamy się na dotacjach z Unii Europejskiej jak nikt inny! Zrealizowaliśmy ponad 100 projektów objętych dofinansowaniem!

  Wiemy, jak złożone jest przygotowywanie dokumentacji projektowej i jak skrupulatnie trzeba podchodzić do jej opracowania. Rozumiemy też, że ważne jest dla Ciebie, aby całą swoją energię i czas skupić na prowadzeniu i rozwijaniu firmy.

  Podejmując współpracę z nami w ramach bonów na cyfryzację możesz liczyć na następujące wsparcie:

  • Warsztaty online

   Warsztaty online prowadzone przez zespół inżynierów i konsultantów, których celem jest dogłębna analiza potrzeb Twojej firmy w zakresie cyfryzacji. Efektem warsztatów będzie dokument „Raport z audytu technologicznego”, zawierający opis celów firmy, modele procesów biznesowych oraz wskazanie kierunków rozwoju z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

  • Pomoc merytoryczna

   Pomoc merytoryczna oraz formalna w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie – nasi konsultanci przygotują niezbędną dokumentację po to, by zmaksymalizować szanse Twojej firmy na uzyskanie dofinansowania. Po zakończeniu projektu zajmiemy się również jego rozliczeniem.

  • Wybór i wdrożenie technologii

   Pomoc w wyborze i wdrożeniu najbardziej odpowiednich narządzi informatycznych. Dopasujemy narzędzia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb Twojej firmy.

  • Realizacja szkoleń

   Praktyczne i gruntowane szkolenia z ich wykorzystania i obsługi wdrożonych narzędzi informatycznych po to, aby pracowały dla Twojej firmy już od pierwszego dnia po wdrożeniu.

  Nie czekaj, wypełnij formularz już dziś! Opracowanie dokumentacji projektowej może potrwać od kilku dni do nawet 2 tygodni w zależności od poziomu jego złożoności!

  BONY NA CYFRYZACJĘ – KONTAKT

  Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się o możliwości i limitach dofinansowania dla Twojej firmy. Zrobimy to BEZPŁATNIE i NIEZOBOWIĄZUJĄCOTwoje dane są bezpieczne i przechowujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Będą wykorzystane tylko w celu wykonania działań w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP”.

   Wybierz z listy wielkość firmy
   Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting, na potrzeby obsługi dofinansowań, i zgodnie z polityką prywatności. W każdej chwili możesz poprosić o ich usunięcie.

   O dofinansowaniach na szkolenia i inne usługi rozwojowe wiemy wszystko!

   Sprawdź nas! Zadzwoń na +48 883 329 608 lub napisz na biuro@mtc.pl

   Szkolenia BUR