szkolenia menedżerskie, treningi, warsztaty

Szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie to program rozwoju umiejętności przywódczych skierowany do: menedżerów chcących poprawić swoje wyniki, szefów zespołów, właścicieli firm, liderów zainteresowanych wzmocnieniem swoich umiejętności zarządczych i wszystkich, którzy organizują pracę innych.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:
 • chcesz być dla swoich współpracowników autorytetem, katalizatorem zmian, i mentorem;
 • chcesz, aby Twój zespół widział w Tobie inspirację i wsparcie.

Zdolności przywódcze rozwinięte w trakcie szkolenia, szybko wdrożysz i wykorzystasz w swojej codziennej pracy!

Przywództwo i zarządzanie

Szkolenia z zakresu przywództwa i zarządzania pomagają budować niezbędne kompetencje liderskie, przygotowują do pełnienia wszystkich zadań menedżerskich, są dopasowane do różnych poziomów i obszarów zarządzania, specyficznych problemów oraz wyzwań.

Na szkoleniu:
 • rozwiniesz swoje przywódcze zdolności,
 • dowiesz się, jaką misję pełnią osoby na kierowniczych stanowiskach,
 • poznasz narzędzia niezbędne do zarządzania ludźmi,
 • zyskasz wiedzę o podstawowych pojęciach związanych z biznesem,
 • nauczysz się, jak efektywnie reagować na zmiany w organizacji,
 • rozwiniesz umiejętność budowania więzi w zespole i wypełniania wspólnej wizji,
 • zrozumiesz, jak skutecznie delegować zadania, aby utrzymywać dobry kontakt z podwładnymi,
 • poznasz metody motywowania,
 • nauczysz się efektywnie zarządzać czasem.

 

Dzięki temu:
 • zwiększysz skuteczność pracy zespołu,
 • podniesiesz poziom sprzedaży,
 • zdobędziesz przewagę nad konkurencją,
 • pokonasz wszelkie wyzwania pojawiające się na stanowisku kierowniczym.
Propozycje tematów szkoleń menedżerskich:

Planowanie i zarządzanie strategiczne, budowanie świadomości i tożsamości biznesowej. Tworzenia planu rozwoju, zarządzanie procesami i projektami. Metody delegowania zadań, planowanie czasu pracy, sztuka wyboru priorytetowych zadań. Praktyczne narzędzia poprawiające organizacje i usprawniające planowanie pracy własnej oraz zespołu. Likwidowanie „złodziei czasu”. Rozpoznawanie ryzyka oraz planowanie z rezerwą. Analiza otoczenia organizacji. Tworzenie wizji, misji i celów organizacji. Łączenie działań taktyczno-operacyjnych. Diagnoza organizacji, badanie wartości, zaangażowania i stylu przywództwa. Usprawnianie działań podnoszących efektywność. Monitoring i zarządzanie informacjami w projekcie.

Efektywne kierowanie zespołem. Zarządzanie zespołem projektowym i wirtualnym. Zarządzanie zespołem rozproszonym. Rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespołach oraz pomiędzy nimi. Zarządzanie w sytuacjach trudnych. Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań. Motywowanie pracowników i zwiększanie zaangażowania. Kształtowanie postaw odpowiedzialności. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Sztuka budowania zespołu oraz czynniki wpływające na zespołowe uzyskiwanie wyników. Współdziałanie a rywalizacja. Komunikacja w zespole, role zespołowe, etapy rozwoju zespołu. Stymulowanie kreatywności zespołu i zarządzanie talentami.

Rola lidera zespołu, dobór członków zespołu, planowanie oraz struktura podziału prac. Techniki ułatwiające prace lidera. Monitorowanie prac. Budowanie autorytetu. Modele przywództwa, przywództwo sytuacyjne. Odpowiednia komunikacja. Precyzowanie oczekiwań oraz informacji zwrotnych.

Rekrutacja i selekcja pracowników. Etapy rekrutacji, wywiady kwalifikacyjne, umiejętność analizowania CV. Techniki i narzędzia prowadzenia skutecznej rekrutacji. Trening rozmowy wstępnej. Wdrażanie nowego pracownika do pracy. Nauka przyciągania i utrzymania najlepszych pracowników w firmie. Porady, jak uniknąć nadmiernej rotacji pracowników.

Główne elementy procesu zarządzania przez cele. Poznanie idei zarządzania przez cele. Sposoby definiowania i delegowania celów oraz zadań. Łącznie celów indywidualnych z najważniejszymi celami strategicznymi. Monitorowanie osiągania celów. Zaangażowanie, prokreatywność, efektywność. Wzrost świadomości biznesowej.

Etapy, zasady i narzędzia wprowadzania procesu zmiany w organizacji. Fazy zmiany (zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie). Zarządzenie zmianą dla liderów. Rola lidera w procesie zmiany. Nauka – jak zostać liderem pozytywnych zmian. Wspieranie zespołu w zmianie. Przejście od zagrożenia do szansy. Zarządzanie kryzysem/ konfliktem. Zwiększanie świadomości reakcji na zmianę. Wprowadzanie konstruktywnych zachowań w sytuacjach zmiany. Komunikacja podczas zmian. Zaangażowanie pracowników w zarządzaniu zmianą.

Zarządzanie przez coaching, manager w roli coacha, trenera i mentora. Nauka prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami. Zarządzanie rozwojem. Wzmacnianie odpowiedzialności, samodzielności i inicjatyw pracowników. Wprowadzanie pożądanych zmian. Proces rozwoju potencjału zawodowego. Definicja oraz metody coachingu. Etapy procesu coachingowego. Modele kompetencji coachingowych. Schemat GROW. Postawa coach’a. Zasady stawiania i formułowania celów coachingowych. Struktura informacji zwrotnych. Narzędzia coachingowe (wskaźniki, formularze itp.), Techniki myślenia kreatywnego w coachingu. Coaching indywidualny a coaching zespołowy.

Nauka prowadzenia rozmów oceniających, podsumowujących i rozwojowych z pracownikami. Efektywna komunikacja. Przekazywanie informacji zwrotnych. Ustalanie priorytetów i określanie oczekiwań ich realizacji. Planowanie krótko- i długoterminowe. Motywowanie pracowników i delegowanie zadań. Rozmowa kontraktująca i monitorowanie realizacji celów. Doskonalenie komunikacji między przełożonym a pracownikiem. Umiejętność oceniania pracowników. Pokazanie związku pomiędzy oceną okresową a efektywnością pracowników. Ukazanie sensu prowadzenia rozmów podsumowujących w firmie.