przywództwo

13 Maj 2016

Czym się różni przywództwo od zarządzania?

Przywództwo i zarządzanie to dwa bliskoznaczne wyrazy, które często bywają używane zamiennie. Czy jednak oznaczają to samo? Jak się okazuje istnieją pomiędzy nimi bardzo istotne różnice i podejścia do biznesu. Stanowią one niemal dwa odmienne spojrzenia na wiele kwestii dotyczących kierowania zespołem czy firmą.

Przywództwo to coś więcej….                                                              

Przywództwo to zdecydowanie coś więcej niż zarządzanie. Odnosi się ono do wpływanie na jednostki lub grupy w celu uzyskania zamierzonych efektów. Poniekąd wiąże się ono z zarządzaniem – mają pewne wspólne obszary – jednak znacznie wykracza poza jego granice. Zarządzanie dotyczy jedynie kierowania zachowaniem pracowników, aby osiągnęli określone cele. Jest, więc to osiąganie celów nadanych przez kogoś innego. Z przywództwem zaś łączy się: wyznaczanie kierunków działań, dostarczanie inspiracji, dawanie przykładu, budowanie zespołów, tworzenie autorytetu, bycie akceptowanym i poważanym. Każda dobrze prosperująca firma potrzebuje czegoś więcej niż tylko zarządzania – potrzebuje prawdziwego przywództwa.

Obszary zarządzania a obszary przywództwa

Zarządzanie odnosi się do takich obszarów jak: planowanie, budżetowanie, administrowanie, organizowanie, wyznaczanie zadań, ustalanie procedur i struktur, rozwiązywanie problemów, rozliczanie i przygotowywanie dokumentów itp. Koncentruj się, więc na sprawach operacyjno-technicznych. Wymaga przede wszystkim zdolności organizacyjnych, umiejętności zarządzania czasem i skrupulatności.

Przywództwo ma w swoim zasięgu: wyznaczanie celi, budowanie wizji, ustalanie strategii, ukierunkowanie pracowników, poszukiwanie zaangażowania pracowników, motywowanie i inspirowanie oraz zaspakajanie potrzeb grupy. Wymaga odpowiedniej charyzmy, wiedzy, odwagi i innowacyjności oraz pewnych naturalnych predyspozycji. Można wyróżnić kilka stylów przywództwa, które podnoszą efektywność: styl zorientowany na zadanie, na relacje społeczne lub na partycypacje.

Jak myśli przywódca?

Przywódca myśli długoterminowo, wybiega poza bieżące sprawy i problemy. Zadaje sobie pytania: „Co dalej?”, „Co będzie, kiedy osiągniemy wytyczone cele?”, „Jak będzie wyglądała firma w przyszłości?”. Odpowiada też na pytania w stylu: „Po co my to robimy?” – dostarczając w ten sposób ludziom motywacji do działania. Przywódca myśli o członkach całej organizacji i o tym, jak wzajemnie na siebie oddziałują a nie tylko o pojedynczej jednostce, którą kieruje. Stara się nieustannie poszerzać zakres swoich wpływów. Układa on całościowe i globalne strategie działania oraz obserwuje wpływy środowiska zewnętrznego. Stara się dążyć do wprowadzania zmian, jest elastyczny i otwarty w sposobie myślenia. Wie, że świat nieustannie się zmienia a jego organizacja musi się zmienić razem z nim. Nadaje kierunek wszelkim zmianą, zarządza nimi oraz wyznacza nowe nurty. Można powiedzieć, że jest inicjatorem zmian.

To dzięki przywódcy, ludzie wierzą w stworzoną wizę organizacji, tak samo jak on, i widzą w niej siebie. Działania przywódcze wywierają bardzo silny wpływ na efektywność i osiągane sukcesy.

Jak myśli manager?

Manager myśli krótkoterminowo, zastanawia się nad tym, co trzeba zrobić teraz oraz jak rozwiązać bieżące sprawy i problemy. Pilnuje, aby wszystko działało poprawnie w danym momencie. Dąży do ukończenia obecnych projektów w terminie. Zajmuje się planowaniem krótkich procesów, przy wykorzystaniu dostępnych w danym momencie zasobów. Z reguły nie wyznacza zmian a jedynie się do nich adaptuje lub wdraża je. Dostosowuje pod nie już funkcjonujący system.

Kto jest ważniejszy – przywódca czy manager?

Obie funkcje, zarówno managera, jak i przywódcy, są potrzebne organizacji. Jednak ważne jest, aby każda organizacja poza managerem posiadała również swojego przywódcę. Niestety, wciąż wiele firm o tym zapomina – a to właśnie połączenie obu tych znaczących ról, stanowi klucz do sukcesu.

Bez wątpienia to właśnie przywódca jest prekursorem wszelkich efektywnych zmian, a manager osobą, która jedynie – albo aż – je wprowadza. Zastanawiające jest jednak, że nikt nigdy nie słyszał o światowej sławie managerze a każdy słyszał o światowych i wielkich przywódcach.

Podsumowując:

Zarządzanie ma na celu wdrożyć dany program i osiągnąć wytyczone zadanie. Jednak to przywództwo konstruuje i tworzy całą wizję rozwoju a także pobudza jednostki do osiągnięcia jej. Pokrótce można rzecz, że przywództwo dotyczy przyszłości a zarządzanie teraźniejszości.

autor: Dobrochna Stróżyńska
MTConsulting, psycholog społeczny